BOZP

Školenie BOZP alebo bezpečnosti ochrany zdravia pri práci je jednou zo základných povinností zamestnávateľa  pre svojich zamestnancov . Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP.

ŠKOLENIE Z BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI MUSIA ABSOLVOVAŤ VŠETCI ZAMESTNANCI

 • pri prijatí do zamestnania
 • pri preložení na inú prácu
 • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií
 • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko
 • pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov

BOZP školenie sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

VYKONÁVAME ŠKOLENIA Z BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou

DOKUMENTÁCIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

Štandardne v „balíku“ služieb ponúkame:

 • politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
 • smernicu BOZP – „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
 • základné zásady pri zamestnávaní mladistvých
 • základné zásady pri zamestnávaní žien
 • smernicu BOZP – Na poskytovanie OOPP
 • smernicu BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • smernicu BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • smernicu BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 • pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
 • všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku
 • posúdenie rizík – profesií
 • zoznam OOPP pre jednotlivé profesie
 • pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami
 • prevádzkové poriadky