CIVILNÁ OCHRANA

Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach (MU) a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).

Z čoho vychádzame pri implementácií zákona o civilnej ochrane

  • z plánu hlavných úloh civilnej ochrany pre príslušný kalendárny rok,
  • z výpisu analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalosti vydávaným príslušným Okresným úradom

Tieto poznatky sú smerodajné pre ďalšie spracovanie potrebnej dokumentácie tj. :

  • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
  • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
  • informovanie a vzdelávanie na úseku civilnej ochrany (školenie jednotiek civilnej ochrany – CO, oboznamovanie zamestnancov)

Čo Vám teda vieme ponúknuť prostredníctvom našich služieb?

  1. Vedenie príslušnej dokumentácie a jej aktualizáciu.
  2. Poradenstvo v oblasti civilnej ochrany (CO).
  3. Spoluprácu s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva.
  4. Vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany (CO).