POŽIARNA OCHRANA

PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATEĽOV PONÚKAME PLNENIE TÝCHTO POVINNOSTÍ

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určovanie pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky,
 • vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby,
 • zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru,
 • spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

VYKONÁVAME ŠKOLENIA A ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI OPP V ROZSAHU

 • školenie zamestnancov,
 • školenie vedúcich zamestnancov,
 • odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky,
 • odbornú prípravu protipožiarnej hliadky pracoviska,
 • odbornú prípravu osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

DOKUMENTÁCIA OPP

Základný balík dokumentácií POŽIARNEJ OCHRANY:

 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny poriadok,
 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarna kniha,
 • pokyny pre ohlasovňu požiarov,
 • pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich.