ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI

Organizujeme kurzy prvej pomoci určený pre autoškoly, zamestnancov malých, stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a iných inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci.

Na kurze naučíme Vašich zamestnancov potrebné znalosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch na pracovisku.

Kurz prvej pomoci je ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky.

Prečo mám absolvovať kurz prvej pomoci?

 • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás,
 • budete vedieť zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach,
 • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového charakteru,
 • získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

Čo sa naučím na kurzoch prvej pomoci?

Teoretické vedomosti o:

 1. príčinách vzniku, následkoch  a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
 6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
 7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
 10. krvácaní z rán, šoku,
 11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

Praktické zručnosti:

 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
 2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
 3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
 4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
 5. poskytnutie prvej pomoci pri
  a) poruchách vedomia,
  b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
  c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,
  d) krvácaní z rán, šoku,
  e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
  f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
 6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
 7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Pre koho je kurz prvej pomoci určený?

Pre laickú verejnosť (žiadatelia o vodičské oprávnenie a vodiči; zamestnávatelia v rámci BOZP; jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života do príchodu profesionálnej pomoci a iní). Po dohode sme schopní program výučby prispôsobiť a „našiť“ na potreby objednávateľa.