FAQ – Časté otázky

Novozaložená spoločnosť, aj v prípade že má iba jedného zamestnanca, má povinnosť zabezpečiť si zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom na zaistenie bezpečnostnotechnickej služby (BTS). Prostredníctvom technika požiarnej ochrany má zase povinnosť zabezpečiť si požiadavky na požiarnu ochranu.

Čo sa týka BOZP dokumentácie – v prípade, že spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov a konateľ spoločnosti nemá pracovnoprávny vzťah so spoločnosťou, dokumentáciu nepotrebuje. Ak však konateľ spoločnosti zamestnáva sám seba, vzniká mu povinnosť zabezpečiť dokumentáciu v primeranom rozsahu.

Čo sa týka BOZP školení – tie musia mať absolvované všetci zamestnanci, aj konatelia, ktorí zamestnávajú len samých seba.

Dokumentácia a školenia v oblastiach BOZP, OPP a PZS je jasne stanovená zákonom, ako povinnosť. Hlavnou úlohou vypracovanej dokumentácie je predchádzať pracovným úrazom, vznikom požiaru a podobne. V prípade, že takáto situácia nastane, príslušné štátne inštitúcie okamžite prešetrujú a zisťujú, či má daná spoločnosť splnené všetky zákonné povinnosti. V prípade ich neplnenia či nedodržania hrozí zamestnávateľovi trestnoprávna zodpovednosť a pokuta v minimálnej výške 33 000 EUR.

Školenia povinné zo zákona v oblasti BOZP a OPP musia absolvovať všetci zamestnanci, dohodári, či brigádnici hneď od prvého dňa začatia pracovnej činnosti. Školenia sa týkajú úplne všetkých zamestnávateľov, aj v prípade že majú len jedného zamestnanca, alebo ak zamestnávajú len samých seba. Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Tieto povinnosti sa týkajú aj živnostníkov.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca (vrátane dohodára, brigádnika, …) ihneď pri nástupe do zamestnania. Následne ho musí periodicky opakovať každé 3 roky.

Existujú tiež špecifické školenia zamestnancov, pri ktorých je potrebné opakovanie školenia každých 12 mesiacov – napríklad práce vo výškach.

Áno. Školenia z oblasti BOZP a OPP sú zo zákona povinné pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či pracujú na trvalý/skrátený pracovný pomer alebo dohodu.
Áno. Zo zákona sú všetci zamestnanci povinní opätovne absolvovať školenia pri začatí nového pracovného pomeru. Školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie predchádzajúceho.
Nie, takto vykonávané školenie nestačí, ak nemáte absolvované školenie a skúšky bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. V prípade kontroly musíte preukázať konkrétne oblasti, z ktorých bol Váš zamestnanec preškolený. Potrebný rozsah Vám určí bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.

Častokrát si zamestnávateľ myslí, že keď je v prenájme, odpadáva mu povinnosť zabezpečenia povinností z oblasti OPP či BOZP – skutočnosť je vo väčšine prípadov celkom iná. Väčšina prenajímateľov nezabezpečuje ani požiarnu ochranu prenajímaných priestorov, ani školenia pracovníkov. V sume, ktorú za prenájom platíte spravidla nie sú zahrnuté aj služby BOZP a OPP, tým pádom prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za jednotlivé pracoviská nájomcov. Tí musia mať svoje pracovisko zabezpečené v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, OPP a PZS samostatne. Na zistenie, ktoré povinnosti Vám prenajímateľ zabezpečuje a ktoré musíte zabezpečiť Vy sami, odporúčame preštudovať nájomnú zmluvu, v ktorej by mali byť všetky zodpovedajúce náležitosti, zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán uvedené.

Výslednou odpoveďou teda je, že podnikanie v prenajatých priestoroch nezbavuje zamestnávateľa žiadnej z povinností v oblasti BOZP a OPP.

Odborná spôsobilosť pre hygienické minimum je potrebná pre zamestnancov v reštauráciách, baroch, kaviarňach, obchodoch s potravinami, výrobniach potravín, taktiež v kozmetických štúdiách, masážnych salónoch a podobne. Inak povedané všade tam, kde sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť – to je činnosť, pri ktorej hrozí riziko vzniku alebo šírenia prenosného ochorenia pri nedodržaní zásad osobnej hygieny).

Hygienické minimum kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva a pokuta za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona hrozí nielen zamestnávateľovi, ale aj samotnému zamestnancovi.

Potrebné množstvo a druh hasiacich prístrojov závisí od veľkosti, charakteru a druhu prevádzky. Každoročne vznikne na Slovensku okolo 10 000 požiarov, preto je dôležité byť pripravený a chrániť svoje pracovisko. V prípade, že v prevádzke nemáte nainštalované zariadenia na zdolávanie požiarov, odporúčame poradiť sa s požiarnym technikom, ktorý Vám odporučí najvhodnejšie riešenie pre Vašu prevádzku.

Bohužiaľ to nie je pravda, aj keď mnoho zamestnávateľov si to myslí. V prípade, ak aj máte poistené priestory proti požiaru, ak nedodržiavate zákonom určené zásady Požiarnej ochrany, poisťovňa Vám príslušnú poistnú čiastku nevyplatí a poistné tak platíte zbytočne.

Povinnosti z oblasti BOZP a OPP patria medzi základné požiadavky pre výkon akejkoľvek pracovnej činnosti. Sú popísané v článku číslo tridsaťšesť Ústavy Slovenskej republiky a ich nedodržiavanie je prísne trestané – za ich nedodržanie sa môžete dokonca z dôvodu nedbanlivosti ocitnúť aj vo väzení.

Dohliadanie na dodržiavanie BOZP má na starosti Inšpektorát práce. Na dodržiavanie OPP dohliada Hasičský a záchranný zbor. Hygienu a hygienické minimum kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Jednotlivé inštitúcie vykonávajú neohlásené kontroly pravidelne a nezávisle od seba. Pri zistení nedodržiavania zákonných povinností ukladajú pokuty vo výške od 500 do 100 000 EUR. Štátne orgány dozoru majú zo zákona povinnosť kontrolovať zamestnávateľov za účelom prevencie v jednotlivých oblastiach, preto môže byť len otázka času, kedy Vám jeden z príslušných orgánov môže zaklopať na dvere.

Situácia, kedy sa kontrole určite nevyhnete je vážny pracovný úraz, prípadne smrť zamestnanca. V prípade, že zamestnávateľ nemá vtedy splnené všetky zákonné povinnosti, hrozí mu až trestnoprávna zodpovednosť a pokuta od 33 000 EUR. Najprísnejšie kontroly sú okrem pracovných úrazov tiež pri vzniku požiaru.

Najčastejšie pokuty a ich vyčíslenie:

Absencia zákonného školenia – 1 200 EUR

Chýbajúca/Neaktuálna dokumentácia – 600 EUR

Chýbajúca obhliadka pracoviska – 800 EUR

Chýbajúci požiarny poplach – 700 EUR

Chýbajúce revízie elektrických spotrebičov – 1 500 EUR

Základný počet zamestnancov, pri ktorom sa vás to týka je 20. To znamená, že keď dosiahnete 20 zamestnancov máte mať 1 zamestnanca zo zdravotným postihnutím. Pokiaľ pre takého neviete vytvoriť pracovnú pozíciu zaplatíte základný odvod, alebo využijete náhradné plnenie.

Počíta sa ako 3,2 % z celkového počtu zamestnancov, pričom číslo sa zaokrúhľuje matematicky.
Napríklad, mám 90 zamestnancov x 3,2 % = 2,88. Mal by som zamestnávať 2,88, teda 3 pracovníkov zo zdravotným postihnutím.

V tom prípade, máte opäť na výber. Buď za 2 zamestnancov zaplatíte poplatok, alebo využijete možnosti náhradného plnenia.

Tieto sumy sa každoročne menia, nakoľko vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúce obdobie. Najlepšie je presvedčiť sa o aktuálnej výške na príslušnom ÚPSVaR, alebo aj na našich stránkach, kde ich zverejňujeme.
Pre rok 2022 je výška poplatku: 1423 EUR (bez DPH) a objem nákupu v chránenej dielni pokiaľ pracovisko výrobky zhotovuje: 1265 EUR (bez DPH)
PZS je služba, ktorá sa týka každého zamestnávateľa bez ohľadu na počet zamestnancov alebo formu pracovno-právneho vzťahu. Zákon hovorí, že ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jedného zamestnanca, musí mať zabezpečené služby PZS. Nezáleží pri tom, či zamestnáva zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Teda PZS sa vzťahuje aj na zamestnávateľa s jediným zamestnancom na dohodu (i na občasnú činnosť).
Do skupiny najčastejšie hlásených chorôb z povolania – ochorenie končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia – patrí syndróm karpálneho tunela. Prejavuje sa zvyčajne po niekoľkých rokoch práce bolesťami v zápästí, tŕpnutím prstov a ich znecitlivením. Tento zdravotný problém je typický pre dlhodobú aktivitu zápästia (v obchodných firmách bežne účtovníčka pri práci s PC myšou, inak holičky, pedikérky, profesionálni hráči na husle alebo gitaru, …). Odstupné za túto diagnózu môže dosiahnuť čiastky v desaťtisícoch € (za bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenie, náklady na liečenie, úrazová renta, či jednorázové vyrovnanie a pod.).

Z pohľadu „bežných“ kontrol je pomerne častým dôvodom kontroly udanie (bývalých) zamestnancov alebo dokonca konkurencie.

Pri novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v roku 2018 bolo odobratá možnosť vykonávať služby PZS bezpečnostným technikom, takže keď vám dodnes tieto služby bezpečnostný technik poskytuje, tak už minimálne tretí rok na to nemá oprávnenie.

Zo zákona povinné školenie Prvej pomoci (s predpísaným rozsahom, pravidelnou periódou 24mesiacov, končiace testom a certifikátom) môže vykonávať len jedinec alebo spoločnosť so schváleným a akreditovaným kurzom zo strany Ministerstva zdravotníctva.

Problémom preventívnej prehliadky (vo vzťahu k práci) je fakt, že pre daný typ rizika je vyhláškou (Vestník MZ SR 2016/29-38) predpísaný typ prehliadky s detailným popisom vyšetrení. Výstupná správa z takejto prehliadky (Lekársky posudok o spôsobilosti zamestnanca na prácu) má tiež predpísanú formu, ktorej súčasťou sú presne definované odporúčania.

Pokiaľ obvodný lekár nemá špecifikáciu rizika zo strany PZS a doporučený typ preventívnej prehliadky, tak nedokáže vykonať relevantnú preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci. Veľakrát sa stane, že obvodný lekár realizuje bežnú preventívnu prehliadku (vrátane EKG, vyšetrenie krvi a moču) a na základe výsledkov vyšetrenia dá stanovisko k celkovému zdravotnému stavu, nie však k spôsobilosti zamestnanca na danú prácu s jej konkrétnymi rizikami.

Konateľ však realizáciou takejto „všeobecnej“ prehliadky úplne prichádza o informáciu ohľadom rizika zdravotného stavu (budúceho) zamestnanca voči konkrétnemu riziku (jednostranné zaťaženie, hluk, vibrácie, prach a pod.) jeho práce. Tým pádom celá preventívna prehliadka sa minula účinku z pohľadu ochrany konateľa voči vysokým finančným postihom z dôvodu rizika choroby z povolania.

ÁNO – zo znenia zákona sú všetci zamestnanci povinní absolvovať školenia OPP pri začatí nového pracovného pomeru. Absolvovanie školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie zamestnávateľa bývalého.

ÁNO – požiarnu knihu vedie Bezpečnostný technik, vykonáva zápisy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach v intervaloch uvedených vo Vyhlášky 121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v § 14 Preventívne protipožiarne prehliadky:

  • min. každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
  • min. každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
  • min. každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby
ÁNO – zamestnávateľ musí zabezpečovať úvodné, resp. cyklické školenia (perióda 24 mesiacov), čiže oboznamovanie vedomostí v oblasti OPP (ochrana pred požiarom) všetkým zamestnancom spoločnosti bez ohľadu na pracovný pomer. Čiže každý, koho zmluva je evidovaná v Sociálnej poisťovni. Personál, pracujúci „na živnosť“ je v pozícii dodávateľa služieb, tých sa táto povinnosť netýka vzhľadom k spoločnosti zamestnávateľa.

Či obec, škola alebo spoločnosť, vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany, ako aj povinnosti v oblasti civilnej ochrany sú povinné plniť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) fyzické aj právnické osoby.

Podľa zákona musia PO a FO zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a taktiež dbať na to, aby bol každý rok aktualizovaný. Je to Vaša zodpovednosť, aby ste boli pripravený a vedeli ako reagovať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pretože Vy ste zodpovedný za svojich zamestnancov alebo osoby prevzaté do starostlivosti.

Aktualizácia dokumentácie Civilnej ochrany je dôležitá hlavne preto, aby boli aktuálne údaje v dokumente v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti, hlavne ak sa zmení personál spoločnosti, školy, či obce. Vždy musia byť aktuálne telefónne čísla daných osôb.

Môže sa stať, že počas roka pribudne vo vašom regióne riziko (povodeň, čpavok, zosun terénu, pandémia, …), ktoré by mohlo ohroziť život a zdravie zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti alebo občanov žijúcich v regióne. Z tohto dôvodu je potrebné potom dokumentáciu aktualizovať pridaním vzniknutia možného nového rizika.

Odporúčame realizovať školenie, kde vám školiteľ (odborne spôsobilá osoba) vysvetlí účel Civilnej ochrany, prečo ju potrebujete, ako postupovať v prípade mimoriadnej udalosti.

Raz do roka je povinné, aby bol personál, ktorý je uvedený v dokumentácií preškolený, aby bolo zopakované akú funkciu kto zastáva v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti. Preberú sa možné riziká a ako reagovať v prípade ich vzniknutia.

Každé 3 roky je povinné aj praktické precvičenie, kedy všetci zamestnanci alebo študenti absolvujú hranú evakuáciu pri vzniku nejakej mimoriadnej udalosti, ktorá by mohla vzniknúť v danom regióne.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Kontaktujte nás cez kontaktný formulár

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.