Kontrola a servis protipožiarnych a technických zariadení a vodovodov

Kontroly požiarno-technických zariadení sú predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí – požiarov a následne splnením si povinností určených zákonom. Naši klienti oceňujú aj ďalšiu výhodu a tou je zníženie nákladov na ich prevádzku.

Kontrola hasiacich prístrojov – alfa a omega protipožiarnej ochrany

Jednou z povinností určených zákonom v oblasti protipožiarnej ochrany je kontrola hasiacich prístrojov jeden krát za 12 mesiacov alebo jedenkrát za 24 mesiacov pokiaľ to určuje výrobca. Dôkladnou kontrolou zistené nevyhovujúce prístroje nahradíme plne funkčnými čím zároveň znížime náklady za nadbytočné skladovanie záložných hasiacich prístrojov. Kontroly vykonávame aj tzv. tlakovou skúškou kedy zisťujeme či nie je funkcia hasiaceho prístroja znížená poklesom tlaku prípadne či nebol prístroj použitý alebo poškodený. Tlakové skúšky vykonávame v perióde 3 alebo 5 rokov v závislosti od typu hasiaceho prístroja. Výstupom kontroly a opravy hasiacich prístrojov je nevyhnutná dokumentácia.

Kontrola a údržba požiarnych uzáverov

Pod požiarnym uzáverom chápeme požiarne dvere, požiarne klapky, požiarne okno, dopravníkový uzáver alebo oddeľujúcu konštrukciu. Kontrolu požiarnych uzáverov vykonáva technik požiarnej ochrany a spočíva z otestovania jeho funkčnosti a overenia vybavenosti. Údržba naopak môže vykonávať výrobca požiarneho uzáveru a to v prípade, že si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľnosti. Údržba pozostáva z preventívnej prehliadky, opravy a prehliadky. Okrem uvedených činností vykonáme dodávku požiarnych uzáverov. Vykonáme inštaláciu vrátane stavebných prác, vyhotovíme dokumentáciu a zabezpečíme označenie v zmysle platnej legislatívy.

Kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov

Ďalšou zákonom určenou povinnosťou každej právnickej a fyzickej osobe je kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov. Povinnosť sa týka napr. podzemných a nadzemných hydrantov, výtokových stojanov alebo plniacich miest.
Skontrolujeme prístup k odberným miestam a hadicovým zariadeniam, ich prevádzkové parametre, označenie, vybavenosť a samozrejme ich funkčnosť.
Rovnako ako v prípade hasiacich prístrojov aj v tomto prípade vykonáme tlakovú skúšku hydrantových hadíc, ktorou zistíme jej technický stav a funkčnosť.
Všetky nedostatky promptne odstránime a vyhotovíme dokumentáciu o kontrole.