Chránená dielňa

Chránené pracovisko BATES

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa
§ 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa
§ 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Zákona o zamestnanosti č.139/2008.

Efektívne využite a ušetrite svoje financie!

Ako chránená dielňa vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok).

Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu (celková cena práce je vypočítaná z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní). Suma odvodu za nesplnenie sa počíta za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS (pozn.: môžu sa započítať len tí zamestnanci so ZPS čo u zamestnávateľa odpracovali v roku 2020 aspoň 6 mesiacov). Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ju vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad zo života

Zadáte objednávkou zákazku chránenej dielni na výrobu alebo poskytnutie služieb alebo aj zhodnotenie polotovaru formou potlače predmetov a textilu (viď vyjadrenie z Ústredia UPSVaR) v objeme aspoň 1 151 € za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS v roku 2020.
Pozn: danú výrobu, službu, potlač musí mať CHD povolenú v štatúte CHD (viď štatút CHD tlačivo.)

Dať zákazku za 1 151 € a za to získať služby, darčeky,… je dokonca o 144 € lacnejšie ako platiť odvod (1 295 €) a nič nezískať.

Jednoducho povedané, pri odvode zamestnávateľ úradu práce odvedie peniaze, ale nedostane za ne vôbec nič. V porovnaní s tým, ak nakúpi nejaké výrobky alebo služby od chránenej dielne, tak za vynaložené peniaze dostane niečo, čo mu môžu byť skutočne užitočné a nepôjde len o peniaze „vyhodené do vzduchu“. Môže ísť napríklad o osobné ochranné pracovné prostriedky (napríklad rukavice alebo odevy), ktoré zamestnávateľ potrebuje. A ak by išlo aj o niečo, čo zamestnávateľ nepotrebuje pre seba, môže to predať. Z tohto pohľadu je náhradné plnenie vo forme zadania zákazky výhodnejšie ako úhrada odvodu.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/nahradne-plnenie-alebo-odvod-za-zdravotne-postihnutych © Podnikajte.sk

Ako dokladovať náhradné plnenie?

Informácie (prílohy, tlačivá) z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nájdete na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Od nás ako chránenej dielne obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po obdržaní úhrady faktúry. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte ku spomínanému výkazu a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.
Podľa interných smerníc ÚPSVaR platbu za tovar alebo poskytnutú službu je zamestnávateľ povinný uhradiť najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar alebo službu, ktorú skutočne využijete. Ako náhradné plnenie môžete využiť naše služby, ale radi vyhovieme aj Vašim individuálnym požiadavkám.

Najčastejšie otázky

Od akého počtu zamestnancov sa ma týka povinnosť zamestnávať zdravotne postihnuté osoby?

Základný počet zamestnancov, pri ktorom sa vás to týka je 20. To znamená, že keď dosiahnete 20 zamestnancov máte mať 1 zamestnanca zo zdravotným postihnutím. Pokiaľ pre takého neviete vytvoriť pracovnú pozíciu zaplatíte základný odvod, alebo využijete náhradné plnenie.

Keď máme viac zamestnancov ako 20, ako vypočítame našu povinnosť?

Počíta sa ako 3,2 % z celkového počtu zamestnancov, pričom číslo sa zaokrúhľuje matematicky.
Napríklad, mám 90 zamestnancov x 3,2 % = 2,88. Mal by som zamestnávať 2,88, teda 3 pracovníkov zo zdravotným postihnutím.

Mal by som zamestnávať 3 ľudí zo ZPS, ale zamestnávam iba jedného

V tom prípade, máte opäť na výber. Buď za 2 zamestnancov zaplatíte poplatok, alebo využijete možnosti náhradného plnenia.

Ako sa stanovuje výška poplatku za nezamestnávanie osôb zo ZPS a výška náhradného plnenia?

Tieto sumy sa každoročne menia, nakoľko vychádzajú z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúce obdobie. Najlepšie je presvedčiť sa o aktuálnej výške na príslušnom ÚPSVaR, alebo aj na našich stránkach, kde ich zverejňujeme.
Pre rok 2022 je výška poplatku: 1423 EUR (bez DPH) a objem nákupu v chránenej dielni pokiaľ pracovisko výrobky zhotovuje: 1265 EUR (bez DPH)

Prečo niektoré dielne dávajú do náhradného plnenia 100% z fakturovanej sumy a iné 10%?

Záleží na tom, či dielňa výrobok zhotovuje, alebo ho len obchoduje. V prípade, že dochádza k zhotoveniu výrobku v dielni – môže vystaviť potvrdenie na celú sumu výrobku.

Aké sú najčastejšie chyby, pre ktoré nemusí UPSVaR uznať potvrdenie?

Treba si dať pozor, aby už na objednávke bolo jasne napísané, že sa robí za účelom vystavenia náhradného plnenia. Pokiaľ chcete aby Vám bolo uznaných 100 % mal by štatút chránenej dielne obsahovať výrobu sortimentu, ktorý objednávate (pokiaľ je dielňa zriadená na výrobu koženej obuvi, nemala by Vám vystaviť 100 % náhradné plnenie napríklad na firemné pohľadnice).

Aké sú najčastejšie chyby, pre ktoré nemusí UPSVaR uznať potvrdenie?

Treba si dať pozor, aby už na objednávke bolo jasne napísané, že sa robí za účelom vystavenia náhradného plnenia. Pokiaľ chcete aby Vám bolo uznaných 100 % mal by štatút chránenej dielne obsahovať výrobu sortimentu, ktorý objednávate (pokiaľ je dielňa zriadená na výrobu koženej obuvi, nemala by Vám vystaviť 100 % náhradné plnenie napríklad na firemné pohľadnice).

Aké sú moje povinnosti, keď chcem využiť náhradné plnenie?

Pokiaľ riešite náhradné plnenie cez nás, máte len jednu hlavnú povinnosť – nezabudnúť najneskôr do konca marca nasledovného roku zaslať nami dodané podklady na UPSVaR namiesto úhrady poplatku.(pokiaľ robíte nákup v roku 2012, potvrdenia treba zaslať UPSVaR najneskôr 31.3.2023)  Radi by sme ich zaslali za Vás, ale nemôžeme :-) Pre istotu našim klientom ešte tesne pred uplynutím zákonného termínu zavoláme – aby nezabudli.