Školenie prvej pomoci

Organizujeme kurzy prvej pomoci určené pre autoškoly, zamestnancov malých stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a iných inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci.
Na kurze naučíme Vašich zamestnancov potrebné znalosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch na pracovisku.
Kurz prvej pomoci je ukončený Potvrdením o absolvovaní kurzu z poskytovania prvej pomoci pre každého zamestnanca s platnosťou 2 roky.

Prečo mám absolvovať kurz prvej pomoci?

 • získate teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci pri náhlych neočakávaných situáciách, v ktorých môže byť ohrozené zdravie alebo život kohokoľvek z nás
 • budete vedieť zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach
 • osvojíte si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti pri riešení náhlych život a závažných zdravie ohrozujúcich udalostiach úrazového a/alebo neúrazového charakteru
 • získate pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia

Čo sa naučím na kurzoch prvej pomoci?

Naučíte sa teoretické vedomosti o:

 • príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého

 • preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci

 • zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému

 • základných úkonoch zachraňujúcich život

 • poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí

 • poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii

 • krvácaní z rán, šoku

 • zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách

 • neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda

 • poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice

Aké praktické zručnosti získam?

 • zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody
 • aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému
 • zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu
 • praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, záchranné dýchanie, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie
  poskytnutie prvej pomoci pri:
  a) poruchách vedomia
  b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch
  c) zlomeninách a poraneniach kĺbov
  d) krvácaní z rán, šoku
  e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom
  f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda
 • poskytnutie psychickej podpory postihnutému
 • odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby

Pre koho je kurz prvej pomoci určený?

Pre laickú verejnosť (žiadatelia o vodičské oprávnenie a vodiči; zamestnávatelia v rámci BOZP; jednotlivci, ktorí sa chcú naučiť postarať sa o svojich blízkych v prípade ohrozenia ich zdravia alebo života do príchodu profesionálnej pomoci a iní). Po dohode sme schopní program výučby prispôsobiť a „našiť“ na potreby objednávateľa.