Protipožiarna ochrana

Ochrana pred požiarmi – OPP

Požiar je jednou z najväčších hrozieb podnikateľov na Slovensku. V rebríčkoch biznis rizík sa spolu s explóziou umiestňujú na popredných miestach. Preto je dôležité venovať náležitú pozornosť oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a vybrať si na spoluprácu potrebných odborníkov.

Základné povinnosti podnikateľov v oblasti ochrany pred požiarmi definuje Zákon č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi. Ustanovuje povinnosti na účely predchádzania vzniku požiarov a rovnako aj na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov.

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach.

Čo všetko v tejto agende riešime?

Pre právnické a fyzické osoby – podnikateľov vypracujeme plnenie týchto povinností:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 • určovanie pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky

 • vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

 • zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby

 • zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru

 • spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi

Aké školenia v oblasto ochrany pred požiarmi ponúkame?

 • školenie zamestnancov
 • školenie vedúcich zamestnancov
 • odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky
 • odbornú prípravu protipožiarnej hliadky pracoviska
 • odbornú prípravu osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

Akú dokumentáciu k ochrane proti požiarom vyhotovíme?

Základný balík dokumentácií POŽIARNEJ OCHRANY:

 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny poriadok
 • požiarna identifikačná karta
 • požiarna kniha
 • pokyny pre ohlasovňu požiarov
 • pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich

Časté otázky k OPP

Ak moji zamestnanci majú absolvované školenia z ich predošlého zamestnania, musíme im aj tak zabezpečiť školenie OPP aj v našej spoločnosti?

ÁNO – zo znenia zákona sú všetci zamestnanci povinní absolvovať školenia OPP pri začatí nového pracovného pomeru. Absolvovanie školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie zamestnávateľa bývalého.

Musím si viesť Požiarnu knihu ako súčasť dokumentácie OPP?

ÁNO – požiarnu knihu vedie Bezpečnostný technik, vykonáva zápisy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach v intervaloch uvedených vo Vyhlášky 121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii v § 14 Preventívne protipožiarne prehliadky:

 • min. každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
 • min. každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
 • min. každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby

Musím zabezpečiť školenie OPP, ak nemám zamestnancov na TPP, ale iba zamestnancov na dohodu a brigádnikov?

ÁNO – zamestnávateľ musí zabezpečovať úvodné, resp. cyklické školenia (perióda 24 mesiacov), čiže oboznamovanie vedomostí v oblasti OPP (ochrana pred požiarom) všetkým zamestnancom spoločnosti bez ohľadu na pracovný pomer. Čiže každý, koho zmluva je evidovaná v Sociálnej poisťovni. Personál, pracujúci „na živnosť“ je v pozícii dodávateľa služieb, tých sa táto povinnosť netýka vzhľadom k spoločnosti zamestnávateľa.