Požiarne projekty

Ponúkame Vám vyhotovenie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS (tiež nazývané požiarny projekt, resp. protipožiarny projekt stavby).
Zároveň vám ponúkame vyhotovenie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby (podľa vyhlášky MVSR č. 121/2002 stavby vypracúva vtedy, ak stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby. Väčšinou ide o stavby kolaudované pred 1.4.1977).

Flexibilne a výhodne vám vyhotovíme požiarny projekt vašej budúcej alebo jestvujúcej stavby. Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vyhotovuje na základe stavebného projektu, resp. štúdie. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby si vyhotoviteľ požiarneho projektu (špecialista požiarnej ochrany) obhliadol lokalitu výstavby. Taktiež nie je nutné, aby sa priamo stretol so zákazníkom – teda s vami. Najefektívnejšia a najekonomickejšia možnosť je komunikovať na diaľku – telefonicky a e-mailom. Všetky potrebné podklady k vyhotoveniu projektu sa dajú zaslať v prílohe e-mailu.

Čo musí požiarny projekt obsahovať?

Projekt protipožiarnej ochrany, či požiarny projekt sa skladá z textovej správy a dokumentačnej-výkresovej časti. V zmysle §2 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., projektová dokumentácia stavby musí obsahovať najmä:

  • členenie stavby na požiarne úseky

  • určenie požiarneho rizika

  • určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

  • zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

  • určenie požiadaviek na únikové cesty

  • určenie odstupových vzdialeností

  • určenie požiarnobezpečnostných opatrení

  • určenie zariadení na zásah