Prevádzkový poriadok

Zákon ukladá niektorým podnikateľom v určitých odvetviach povinnosť vypracovať tzv. prevádzkový poriadok. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Definíciu prevádzkového poriadku nájdu podnikatelia v tomto zákone v § 2 ods. 1 písm. zc) a hovorí nasledovné:
Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení. Povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok však zákon ukladá len niektorým podnikateľom a len pre niektoré druhy prevádzok. Prevádzkový poriadok navrhnutý podnikateľom schvaľuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste, kde sa nachádza konkrétna prevádzka. Kópiu schváleného prevádzkového poriadku musí mať podnikateľ uloženú vo svojej prevádzke a pripravenú k nahliadnutiu prípadnej kontrole z úradu verejného zdravotníctva.

Ktoré prevádzky musia mať prevádzkový poriadok?

Vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok musia mať v prevádzke uložený k nahliadnutiu:

  • ubytovacie zariadenia

  • zariadenia spoločného stravovania

  • telovýchovné zariadenia a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

  • zdravotnícki pracovníci

  • zariadenia určené pre deti mládež, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie a výchova

  • rôzne zariadenia starostlivosti o ľudské telo, kam sa zaraďujú napríklad kaderníctva, holičstvá, kozmetické služby, manikúra, pedikúra, soláriá, masážne salóny a tetovacie salóny

Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok však zo zákona vyplýva aj ďalším podnikateľom, ktorí zamestnávajú ľudí. Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad i hodnotenie zdravotného rizika. V prípade, že výsledky takého hodnotenia preukážu určitú záťaž pre zamestnancov (napríklad v súvislosti s teplotou / chladom alebo inú záťaž v zmysle príslušných zákonných ustanovení), sú zamestnávatelia aj v týchto prípadoch povinní vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému regionálnemu úradu zdravotníctva.

Čo vám hrozí, keď si nesplníte povinnosť vypracovať a schváliť prevádzkový poriadok?

Za nedodržanie povinnosti vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu zdravotníctva na schválenie hrozia podnikateľom rôzne pokuty. V prípadoch ustanovených zákonom sú preto povinní vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie príslušnému regionálnemu úradu zdravotníctva. Rovnaká povinnosť platí pri akejkoľvek zmene prevádzkového poriadku, ktorú je tiež vždy potrebné predložiť na schválenie príslušnému regionálnemu úradu zdravotníctva.

Nesplnenie povinnosti vypracovať prevádzkový poriadok a preložiť ho na schválenie príslušnému regionálnemu úradu zdravotníctva zákon kvalifikuje ako tzv. správny delikt. V závislosti od konkrétneho prípadu zaň ukladá pokuty v rozmedzí od 150 do 20 000 eur. Pri určovaní výšky pokuty pritom prihliada na závažnosť, spôsob, čas, trvanie a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení môže pristúpiť k zvýšeniu uloženej pokuty až na dvojnásobok.
Na záver treba ešte dodať, že zákon ustanovuje pre každú prevádzku iné náležitosti prevádzkového poriadku. Ak prevádzkujete napríklad jedáleň, ktorá sa zaraďuje medzi zariadenia spoločného stravovania, tak váš prevádzkový poriadok bude obsahovať iné údaje, ako prevádzkový poriadok kaderníctva, ktoré je zaradené medzi zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Dôležité však je najmä to, aby boli súčasní i budúci prevádzkovatelia prevádzok informovaní o tom, že takáto povinnosť im vyplýva zo zákona a vedeli, v akom zákone majú hľadať.