Civilná ochrana

CO

Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Zákon NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/20160701

Časté otázky k CO

My sme normálna spoločnosť, načo nám je dokumentácia Civilnej ochrany? My v tej oblasti nič nerobíme.

Či obec, škola alebo spoločnosť, vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany, ako aj povinnosti v oblasti civilnej ochrany sú povinné plniť podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e) fyzické aj právnické osoby.

Podľa zákona musia PO a FO zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a taktiež dbať na to, aby bol každý rok aktualizovaný. Je to Vaša zodpovednosť, aby ste boli pripravený a vedeli ako reagovať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, pretože Vy ste zodpovedný za svojich zamestnancov alebo osoby prevzaté do starostlivosti.

Prečo je potrebné robiť aktualizácie dokumentácie Civilnej ochrany?

Aktualizácia dokumentácie Civilnej ochrany je dôležitá hlavne preto, aby boli aktuálne údaje v dokumente v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti, hlavne ak sa zmení personál spoločnosti, školy, či obce. Vždy musia byť aktuálne telefónne čísla daných osôb.

Môže sa stať, že počas roka pribudne vo vašom regióne riziko (povodeň, čpavok, zosun terénu, pandémia, …), ktoré by mohlo ohroziť život a zdravie zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti alebo občanov žijúcich v regióne. Z tohto dôvodu je potrebné potom dokumentáciu aktualizovať pridaním vzniknutia možného nového rizika.

Čo máme teda ako firma robiť, keď sa nevyznáme v povinnostiach Civilnej ochrane?

Odporúčame realizovať školenie, kde vám školiteľ (odborne spôsobilá osoba) vysvetlí účel Civilnej ochrany, prečo ju potrebujete, ako postupovať v prípade mimoriadnej udalosti.

Raz do roka je povinné, aby bol personál, ktorý je uvedený v dokumentácií preškolený, aby bolo zopakované akú funkciu kto zastáva v prípade vzniknutia mimoriadnej udalosti. Preberú sa možné riziká a ako reagovať v prípade ich vzniknutia.

Každé 3 roky je povinné aj praktické precvičenie, kedy všetci zamestnanci alebo študenti absolvujú hranú evakuáciu pri vzniku nejakej mimoriadnej udalosti, ktorá by mohla vzniknúť v danom regióne.