NAŠE SLUŽBY

BOZP

Školenie BOZP alebo bezpečnosti ochrany zdravia pri práci je jednou zo základných povinností zamestnávateľa  pre svojich zamestnancov . Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP. ŠKOLENIE Z BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI MUSIA ABSOLVOVAŤ VŠETCI ZAMESTNANCI pri prijatí do zamestnania pri preložení na inú prácu pri zavedení nových pracovných postupov a technológií pri [...]

CHRÁNENÁ DIELŇA

Efektívne využite a ušetrite svoje financie! Ako chránená dielňa vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na základe ktorého vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok). Ak túto podmienku nespĺňate, ste povinní odviesť odvod [...]

CIVILNÁ OCHRANA

Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na [...]

KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku - NV SR č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ukladá stavebníkovi, aby poveril jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti a jedného alebo viacerých koordinátorov projektovej dokumentácie pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom [...]

POŽIARNA OCHRANA

PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATEĽOV PONÚKAME PLNENIE TÝCHTO POVINNOSTÍ vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, určovanie pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky, vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, organizovanie a [...]

POŽIARNE PROJEKTY

Ponúkame Vám vyhotovenie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS (tiež nazývané požiarny projekt, resp. protipožiarny projekt stavby). Zároveň vám ponúkame vyhotovenie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby (podľa vyhlášky MVSR č. 121/2002 stavby vypracúva vtedy, ak stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby. Väčšinou ide o stavby kolaudované pred 1.4.1977). Flexibilne a výhodne vám vyhotovíme požiarny [...]

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zákon ukladá niektorým podnikateľom v určitých odvetviach povinnosť vypracovať tzv. prevádzkový poriadok. Táto povinnosť im vyplýva zo zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Definíciu prevádzkového poriadku nájdu podnikatelia v tomto zákone v § 2 ods. 1 písm. zc) a hovorí nasledovné: Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia [...]

PZS

Od roku 2015 musia zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zabezpečovať pre všetkých svojich zamestnancov všetci zamestnávatelia. Ponúkame Vám audit pracoviska/obhliadka pracoviska na základe ktorého budú identifikované rizikové faktory pracovného prostredia. identifikácia rizikového faktora, hodnotenie rizikového faktora. zaradenie zamestnancov do kategórie prác. aktualizáciu dokumentácie v zmysle platnej legislatívy. zabezpečenie objektivizácie rizikového faktora certifikovaným odborníkom. vypracovanie [...]

SERVIS A KONTROLA POŽIARNYCH ZARIADENÍ

Kontrola a servis protipožiarnych a technických zariadení a vodovodov Kontroly požiarno-technických zariadení sú predovšetkým prevenciou pred zlyhaním techniky v prípade mimoriadnych udalostí – požiarov a následne splnením si povinností určených zákonom. Naši klienti oceňujú aj ďalšiu výhodu a tou je zníženie nákladov na ich prevádzku Kontrola hasiacich prístrojov – alfa a omega protipožiarnej ochrany Jednou [...]

ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI

Organizujeme kurzy prvej pomoci určený pre autoškoly, zamestnancov malých, stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a iných inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci. Na kurze naučíme Vašich zamestnancov potrebné znalosti a zručnosti pre [...]