Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci

BOZP

Bezpečnosť ochrany zdravia pri práci (BOZP) u zamestnávateľov je často podceňovaná záležitosť, nakoľko z pohľadu zamestnávateľa a často aj zamestnancov ju mylne zaraďujú k akejsi až otravnej, či nepotrebnej službe. Môže to byť pravda, pokiaľ táto služba nie je „šitá“ na mieru. Ak sa ale na to pozrieme z hľadiska bezpečnosti, výsledkom je výrazné zníženie rizika poškodenia, straty zdravia (na to najhoršie radšej nemyslime) a rozšírenie povedomia zamestnancov o tejto problematike.

Školenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je teda jednou zo základných povinností zamestnávateľa  pre svojich zamestnancov a to bez výnimky. Túto povinnosť ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP. Keďže sme aj chránená dielňa, tak pokiaľ ste zamestnávateľ 20 a viac zamestnancov, môžete si naše služby započítať do náhradného plnenia.

Vykonávame školenia BOZP:

 • vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Kto má absolvovať školenie BOZP?

Školenie musia absolvovať všetci zamestnanci bez ohľadu na formu pracovného pomeru a to:

 • pri prijatí do zamestnania

 • pri preložení na inú prácu

 • pri zavedení nových pracovných postupov a technológií

 • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko

 • pravidelne - minimálne raz za 36 mesiacov

BOZP školenia sa musia uskutočňovať v pracovnej dobe a náklady s nimi spojené je povinný znášať zamestnávateľ. Predpisov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci je veľké množstvo. Naše školenia prispôsobujeme na mieru zákazníkovi a preberáme len predpisy, ktoré priamo súvisia s činnosťou firmy.

Čo obsahuje dokumentácia BOZP od nás?

Štandardne v „balíku“ služieb ponúkame:

 • politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN
 • smernicu BOZP – „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“
 • základné zásady pri zamestnávaní mladistvých
 • základné zásady pri zamestnávaní žien
 • smernicu BOZP – Na poskytovanie OOPP
 • smernicu BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • smernicu BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • smernicu BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
 • pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
 • všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku
 • posúdenie rizík – profesií
 • zoznam OOPP pre jednotlivé profesie
 • pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami
 • prevádzkové poriadky

Časté otázky k BOZP

Čo musím splniť v oblasti BOZP a OPP pri založení s.r.o.?

Novozaložená spoločnosť, aj v prípade že má iba jedného zamestnanca, má povinnosť zabezpečiť si zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom na zaistenie bezpečnostnotechnickej služby (BTS). Prostredníctvom technika požiarnej ochrany má zase povinnosť zabezpečiť si požiadavky na požiarnu ochranu.

Čo sa týka BOZP dokumentácie – v prípade, že spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov a konateľ spoločnosti nemá pracovnoprávny vzťah so spoločnosťou, dokumentáciu nepotrebuje. Ak však konateľ spoločnosti zamestnáva sám seba, vzniká mu povinnosť zabezpečiť dokumentáciu v primeranom rozsahu.

Čo sa týka BOZP školení – tie musia mať absolvované všetci zamestnanci, aj konatelia, ktorí zamestnávajú len samých seba.

Prečo potrebujem dokumentáciu a školenia o BOZP, OPP a PZS?

Dokumentácia a školenia v oblastiach BOZP, OPP a PZS je jasne stanovená zákonom, ako povinnosť. Hlavnou úlohou vypracovanej dokumentácie je predchádzať pracovným úrazom, vznikom požiaru a podobne. V prípade, že takáto situácia nastane, príslušné štátne inštitúcie okamžite prešetrujú a zisťujú, či má daná spoločnosť splnené všetky zákonné povinnosti. V prípade ich neplnenia či nedodržania hrozí zamestnávateľovi trestnoprávna zodpovednosť a pokuta v minimálnej výške 33 000 EUR.

Kto má vlastne zo zákona povinnosť zabezpečiť školenia BOZP a OPP?

Školenia povinné zo zákona v oblasti BOZP a OPP musia absolvovať všetci zamestnanci, dohodári, či brigádnici hneď od prvého dňa začatia pracovnej činnosti. Školenia sa týkajú úplne všetkých zamestnávateľov, aj v prípade že majú len jedného zamestnanca, alebo ak zamestnávajú len samých seba. Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Tieto povinnosti sa týkajú aj živnostníkov.

S akou frekvenciou musím zabezpečiť školenia?

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca (vrátane dohodára, brigádnika, …) ihneď pri nástupe do zamestnania. Následne ho musí periodicky opakovať každé 3 roky.

Existujú tiež špecifické školenia zamestnancov, pri ktorých je potrebné opakovanie školenia každých 12 mesiacov – napríklad práce vo výškach.

Týkajú sa ma povinnosti so školením aj v prípade, že mám len zamestnancov na dohodu?

Áno. Školenia z oblasti BOZP a OPP sú zo zákona povinné pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či pracujú na trvalý/skrátený pracovný pomer alebo dohodu.

Ak moji zamestnanci majú absolvované školenia z ich predošlého zamestnania, musím im aj tak zabezpečiť školenie aj u mňa?

Áno. Zo zákona sú všetci zamestnanci povinní opätovne absolvovať školenia pri začatí nového pracovného pomeru. Školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie predchádzajúceho.

Svojich zamestnancov ši školím sám, viem im najlepšie vysvetliť čo a ako majú robiť. Stačí to na splnenie zákonných povinností?

Nie, takto vykonávané školenie nestačí, ak nemáte absolvované školenie a skúšky bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. V prípade kontroly musíte preukázať konkrétne oblasti, z ktorých bol Váš zamestnanec preškolený. Potrebný rozsah Vám určí bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.

Moja firma sídli v prenajatých priestoroch – vzniká mi aj tak povinnosť v oblasti zabezpečenia dokumentácie a školení OPP?

Častokrát si zamestnávateľ myslí, že keď je v prenájme, odpadáva mu povinnosť zabezpečenia povinností z oblasti OPP či BOZP – skutočnosť je vo väčšine prípadov celkom iná. Väčšina prenajímateľov nezabezpečuje ani požiarnu ochranu prenajímaných priestorov, ani školenia pracovníkov. V sume, ktorú za prenájom platíte spravidla nie sú zahrnuté aj služby BOZP a OPP, tým pádom prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za jednotlivé pracoviská nájomcov. Tí musia mať svoje pracovisko zabezpečené v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, OPP a PZS samostatne. Na zistenie, ktoré povinnosti Vám prenajímateľ zabezpečuje a ktoré musíte zabezpečiť Vy sami, odporúčame preštudovať nájomnú zmluvu, v ktorej by mali byť všetky zodpovedajúce náležitosti, zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán uvedené.

Výslednou odpoveďou teda je, že podnikanie v prenajatých priestoroch nezbavuje zamestnávateľa žiadnej z povinností v oblasti BOZP a OPP.

Týka sa ma hygienické minimum? Kto to kontroluje a kedy mi hrozí pokuta?

Odborná spôsobilosť pre hygienické minimum je potrebná pre zamestnancov v reštauráciách, baroch, kaviarňach, obchodoch s potravinami, výrobniach potravín, taktiež v kozmetických štúdiách, masážnych salónoch a podobne. Inak povedané všade tam, kde sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť – to je činnosť, pri ktorej hrozí riziko vzniku alebo šírenia prenosného ochorenia pri nedodržaní zásad osobnej hygieny).

Hygienické minimum kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva a pokuta za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona hrozí nielen zamestnávateľovi, ale aj samotnému zamestnancovi.

Koľko hasiacich prístrojov musím mať na prevádzke?

Potrebné množstvo a druh hasiacich prístrojov závisí od veľkosti, charakteru a druhu prevádzky. Každoročne vznikne na Slovensku okolo 10 000 požiarov, preto je dôležité byť pripravený a chrániť svoje pracovisko. V prípade, že v prevádzke nemáte nainštalované zariadenia na zdolávanie požiarov, odporúčame poradiť sa s požiarnym technikom, ktorý Vám odporučí najvhodnejšie riešenie pre Vašu prevádzku.

Priestory, v ktorých podnikám mám poistené proti požiaru, preto nepotrebujem OPP

Bohužiaľ to nie je pravda, aj keď mnoho zamestnávateľov si to myslí. V prípade, ak aj máte poistené priestory proti požiaru, ak nedodržiavate zákonom určené zásady Požiarnej ochrany, poisťovňa Vám príslušnú poistnú čiastku nevyplatí a poistné tak platíte zbytočne.

Doteraz som žiadne BOZP, OPP a PZS neriešil, prečo by som mal začať práve teraz?

Povinnosti z oblasti BOZP a OPP patria medzi základné požiadavky pre výkon akejkoľvek pracovnej činnosti. Sú popísané v článku číslo tridsaťšesť Ústavy Slovenskej republiky a ich nedodržiavanie je prísne trestané – za ich nedodržanie sa môžete dokonca z dôvodu nedbanlivosti ocitnúť aj vo väzení.

Ešte som nezažil žiadnu kontrolu, chodia vôbec? A kto ich má vlastne na starosti?

Dohliadanie na dodržiavanie BOZP má na starosti Inšpektorát práce. Na dodržiavanie OPP dohliada Hasičský a záchranný zbor. Hygienu a hygienické minimum kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Jednotlivé inštitúcie vykonávajú neohlásené kontroly pravidelne a nezávisle od seba. Pri zistení nedodržiavania zákonných povinností ukladajú pokuty vo výške od 500 do 100 000 EUR. Štátne orgány dozoru majú zo zákona povinnosť kontrolovať zamestnávateľov za účelom prevencie v jednotlivých oblastiach, preto môže byť len otázka času, kedy Vám jeden z príslušných orgánov môže zaklopať na dvere.

Situácia, kedy sa kontrole určite nevyhnete je vážny pracovný úraz, prípadne smrť zamestnanca. V prípade, že zamestnávateľ nemá vtedy splnené všetky zákonné povinnosti, hrozí mu až trestnoprávna zodpovednosť a pokuta od 33 000 EUR. Najprísnejšie kontroly sú okrem pracovných úrazov tiež pri vzniku požiaru.

Najčastejšie pokuty a ich vyčíslenie:

Absencia zákonného školenia – 1 200 EUR

Chýbajúca/Neaktuálna dokumentácia – 600 EUR

Chýbajúca obhliadka pracoviska – 800 EUR

Chýbajúci požiarny poplach – 700 EUR

Chýbajúce revízie elektrických spotrebičov – 1 500 EUR