Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ukladá povinnosť stavebníkovi, aby poveril jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti a jedného alebo viacerých koordinátorov projektovej dokumentácie pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je  zamestnávateľom.

Kto môže vykonávať koordinátora bezpečnosti?

Koordinátorom bezpečnosti môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Uplatňovanie zásad podľa § 6 NV SR Č. 396/2006 Z.z.

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku. Prostredníctvom našich kvalifikovaných koordinátorov BOZP pre Vás zabezpečíme splnenie platných legislatívnych požiadaviek, najmä:

 • pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku

 • monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných skupín

 • vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami a jednotlivé postupy pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení

 • kontrola dodržiavania bezpečných pracovných postupov, opatrení určených v realizačnej dokumentácii, v technologických postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe

 • navrhovanie preventívnych technických a organizačných riešení týkajúcich sa bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP)

 • spoluprácu a konzultácie

 • pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov

Túto službu vám na základe našej odbornej spôsobilosti vieme ponúknuť v plnom rozsahu a vykonávať v súlade s platnou legislatívou.

Koordinátor bezpečnosti v priebehu prípravy stavby

 • v prípade záujmu Vám bude nápomocný pri výberu zhotoviteľov na základe posúdení stavu zabezpečenia BOZP a OPP pri jednotlivých požadovaných činnostiach stavebníkom, ako aj pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP
 • je pre Vás schopný dodať všetky potrebné prostriedky pre zahájenie stavených prác z oblasti BOZP a OPP

Koordinátor bezpečnosti pri realizácii stavby

 • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávaní na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania
 • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov
 • spolupracuje pri stanovení času potrebného k bezpečnej realizácii jednotlivých prác alebo činností
 • dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať
 • sleduje, či zhotovitelia dodržujú plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov, prípadne upravuje plán BOZP podľa skutočnosti
  navrhne termíny kontrolných dní k dodržiavaniu plánu BOZP za účasti zhotoviteľov
 • spolupracuje so zástupcami zamestnancov pre oblasť BOZP, s príslušnými odborovými organizáciami, poprípade s fyzickou osobou vykonávajúcu technický dozor stavebníka
 • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť